تیم فکر بکر

آقایان فرشاد نعمت دوست، نیما صابری و محمد حسن مزروعی در قالب تیم “فکر بکر” در ماراتن هاکاتوریسم حضور پیدا کرده اند.

این تیم چالش شماره دوم از مسابقه را به عنوان “پیشنهاد سفر براساس تقویم خورشیدی ( وضعیت آب و هوا، قیمت، فصل مناسب، مدت زمان سفر، مود و … )”

یک دیدگاه