تیم Nerds on JS

آقایان مهران مژده، آژند مردعلی زاد و آرتاخانعلیزاده در قالب تیم “Nerds on JS” در ماراتن هاکاتوریسم حضور پیدا کرده اند.

این تیم چالش شماره دوم از مسابقه را به عنوان “چالش بلده‌ها ( پیدا کردن بهترین و مطمئن‌ترین تور لیدر و بلده‌ی شهر!  )”

یک دیدگاه