گروه های شرکت کننده در هاکاتوریسم

در مارتن برنامه نویسی هاکاتوریسم ۱۳ گروه شرکت کرده اند. این گروه ها در حال رقابت با یکدیگر و دست و پنجه نرم کردن با چالش های تعیین شده از سوی برگزار کنندگان این مارتن هستند.

گروه های شرکت کننده در رویداد هاکاتوریسم با نام های زیر در این ماراتن حضور پیدا کرده اند:

 • سیحون
 • باگ
 • درفک
 • گیلگرد
 • سافتوریا
 • فکربکر
 • Valco
 • Noobs
 • Shift
 • Cube
 • Nerds on JS
 • Patch, Please
 • EMP

یک دیدگاه