دوچرخه پرنده ساخته شد!

یک مخترع بریتانیایی موفق به ساختن دوچرخه باورنکردنی شده که می تواند در هوا معلق بماند و حرکت کند.

به گزارش کلیک، این مخترع توانسته با وسایل ابتدایی و در گاراژ شخصی خود این دوچرخه جالب را ابداع کند. همانطور که در فیلم مشخص است این وسیله که شمایلی شبیه به دوچرخه دارد از دو پروانه قدرتمند برخوردار است که می تواند کل دستگاه را همراه با فردی که سوار آن است از زمین بلند کند. همچنین فرد می تواند وسیله را به جلو، عقب یا طرفین هدایت کرده و مانور دهد. هر چند این وسیله دارای معایبی در فرود و بلند شدن از زمین است، ولی می توان آن را یک نمونه اولیه به حساب آورد که به زودی به یک محصول تجاری و قابل استفاده برای همه تبدیل می شود. کلیک فیلم لحظه پرواز این دوچرخه جادویی را برای شما آماده کرده است که می توانید مشاهده کنید.