رژه هزار نفری ربات ها در کنار یکدیگر

چینی ها توانستند با کنار هم آوردن بیش از ۱۰۰۰ ربات، انجمن بزرگی از این دستگاه های پیشرفته را تشکیل دهند.

به گزارش کلیک، در این مراسم ۱۰۴۰ ربات چهل سانتی متری ادر کنار یکدیگر به رژه و انجام حرکات مختلف پرداختند و نام برگزار کنندگان این مراسم را در کتاب گینس ثبت نمودند.