محققان سونامی را شبیه سازی می کنند

دانشمندان با شبیه سازی پدیده سونامی آثار و عواقب آن را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش کلیک، دانشمندان آمریکایی ضمن قرار دادن سیستم های لرزشی و حسگر های متعدد اقدام به شبیه سازی پدیده سونامی کردند و آثار آن را مورد مطالعه قرار دادند. در این فیلم می توانید این آزمایش را مشاهده نمایید.