زنده نگه داشتن اعضای بدن با دستگاه TransMedics

یک شرکت آمریکایی دستگاهی تولید کرده است که می تواند اعضای بدن انسان را برای مدت ها زنده نگه دارد.

به گزارش کلیک، شرکت TransMedics که در زمینه تولید تجهیزات پزشکی فعالیت دارد، دستگاهی را ساخته است که می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای نگهداری از اعضای بدن به روش فعلی باشد. در حال حاضر جراحان پیوند اعضا ناچارند اعضای جدا شده از بدن اهدا کننده را بلافاصله از خروج از بدن در یخ نگه داشته و سپس به بیمار گیرنده پیوند بزنند. اما با ابداع دستگاه جدید می توان اعضای بدن را به آن ها متصل کرد تا برای مدت زیادی آن ها را فعال و زنده نگه دارد.