دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی در دانشگاه شهرکرد

کلیک - دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران به میزبانی شهرکرد در روزهای ۲۰ و ۲۱ تیرماه برگزار خواهد شد. این کنفرانس در ارتباط یا کمبود آب و استفاده صحیح از منابع آب‌های زیرزمینیاست.

دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی در دانشگاه شهرکرد

با افزایش جمعیت میزان تقاضا برای دسترسی به آب بیشتر می‌شود . این در حالی است که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، کشوری خشک می‌باشد . بنابر گفته های رئیس هیات مدیره انجمن هیدرولوژی ایران ، استان شهرکرد ، از ۱۰ درصد منابع آبی کشور برخوردار است اما ظرفیت کافی انتقال آب به مناطق دیگر ندارد.

فتاحی خاطرنشان کرد: دانش هیدرولوژی را برای مدیریت منابع آب ضروری است، دانش هیدرولوژی مشخص می‌کند که در یک حوضه آبریز چه میزان آب زیرزمینی وجود دارد و برای مدیریت منابع آب با توجه به شرایط آب و هوایی هر منطقه برنامه‌ریزی می‌کند .

هدف از برگزاری این کنفرانس ارتباط بین متخصصین حوزه آب و دانشجویان به‌منظور مدیریت صحیح منابع آب می‌باشد . کمیته علمی این کنفرانس شامل ۲۰۰ عضو هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور است . دبیر علمی این کنفرانس اعلام کرد که از ۴۸۶ مقاله فرستاده‌شده به این کنفرانس، ۸۰ مقاله شفاهی و ۲۸۲ مقاله پوستری در بین مقاله‌های پذیرفته‌شده ، ارائه می‌شوند.

ارسال نظر