سهم هر اپراتور از رومینگ بین الملل چقدر است؟

اپراتورهای تلفن همراه کشور به ارائه خدمات رومینگ ملی موظف اند و برای رومینگ بین الملل نیز، بستگی به نوع سیم کارت مشترکین دارد.به گزارش کلیک، طبق آمارها، اپراتور همراه اول تا پایان شهریور ماه سال 1394، با سیم کارت های دایمی خود با 114 کشور دنیا به ارائه خدمات رومینگ پرداخته است، در حالی که برای سیم کارت های اعتباری خود با 30 کشور ارائه رومینگ دارد. از نظر تعداد اپراتورهای خارجی نیز، اپراتور همراه اول برای سیم کارت های دایمی و اعتباری اش به ترتیب با 272 و 51 اپراتور خارجی رومینگ ارائه می دهد.

سهم هر اپراتور از رومینگ بین الملل چقدر است؟

به گزارش کلیک، طبق آمارها، اپراتور همراه اول تا پایان شهریور ماه سال 1394، با سیم کارت های دایمی خود با 114 کشور دنیا به ارائه خدمات رومینگ پرداخته است، در حالی که برای سیم کارت های اعتباری خود با 30 کشور ارائه رومینگ دارد. از نظر تعداد اپراتورهای خارجی نیز، اپراتور همراه اول برای سیم کارت های دایمی و اعتباری اش به ترتیب با 272 و 51 اپراتور خارجی رومینگ ارائه می دهد.

اپراتور ایرانسل به عنوان اپراتور دوم کشور نیز، در زمینه سه سیم کارت دائمی، اعتباری و دیتا به ترتیب با 163، 80 و 124 کشور دنیا، ارائه رومینگ دارد. تعداد اپراتورهای خارجی که در این زمینه با ایرانسل همکاری دارند 418 اپراتور دایمی، 138 اپراتور سیم کارت های اعتباری و 315 اپراتور در زمینه سیم کارت های دیتا هستند.

اپراتور رایتل، که جدیدترین اپراتور ایرانی است و عمر زیادی نسبت به دو اپراتور دیگر ندارد نیز تاکنون در این زمینه برای سیم کارت های دایمی و اعتباری خود با پنج کشور و شش اپراتور در خصوص رومینگ خدمات ارایه می دهد.

شهریور ماه سال 1394، با سیم کارت های دایمی خود با 114 کشور دنیا به ارائه خدمات رومینگ پرداخته است، در حالی که برای سیم کارت های اعتباری خود با 30 کشور ارائه رومینگ دارد. از نظر تعداد اپراتورهای خارجی نیز، اپراتور همراه اول برای سیم کارت های دایمی و اعتباری اش به ترتیب با 272 و 51 اپراتور خارجی رومینگ ارائه می دهد.

اپراتور ایرانسل به عنوان اپراتور دوم کشور نیز، در زمینه سه سیم کارت دایمی، اعتباری و دیتا به ترتیب با 163، 80 و 124 کشور دنیا، ارائه رومینگ دارد. تعداد اپراتورهای خارجی که در این زمینه با ایرانسل همکاری دارند 418 اپراتور دایمی، 138 اپراتور سیم کارت های اعتباری و 315 اپراتور در زمینه سیم کارت های دیتا هستند.

اپراتور رایتل، که جدیدترین اپراتور ایرانی است و عمر زیادی نسبت به دو اپراتور دیگر ندارد نیز تاکنون در این زمینه برای سیم کارت های دایمی و اعتباری خود با پنج کشور و شش اپراتور در خصوص رومینگ خدمات ارایه می دهد.

ارسال نظر