آمار و ارقام خدمات رومینگ اپراتورها

ارائه خدمات با کیفیت رومینگ، از جمله مزیت های اپراتور تلفن همراه است.

آمار و ارقام خدمات رومینگ اپراتورها

به گزارش کلیک، در ماه جاری، خردادماه، آمارهایی مربوط به حوزه رومینگ اپراتورهای تلفن همراه کشور منتشر شد. طبق این آمار، اپراتور ارتباطی اول کشور، از طریق سیم کارت های دائمی خود با ۱۱۴ کشور و با سیم کارت های اعتباری خود با ۳۲ کشور رومینگ دارد.

همین آمار نشان می دهند که اپراتور اول در حوزه رومینگ، با سیم کارت های دائمی خود با ۲۷۲ اپراتور خارجی و در حوزه سیم کارت های اعتباری با ۵۴ اپراتور خارجی، قرارداد خدمات رومینگ دارد.

براساس آمار منتشر شده در خردادماه، اپراتور دوم در حوزه سیم کارت های دائمی، اعتباری و دیتا فعالیت رومینگ دارد.

اپراتور دوم در حوزه سیم‌ کارت‌ های دائمی با ۱۶۴ کشور، سیم‌ کارت ‌های اعتباری با ۸۱ کشور و سیم ‌کارت ‌های دیتا با ۱۲۵ کشور جهان همکاری در زمینه رومینگ دارد، به عبارت دیگر می توان گفت اپراتور دوم برای سیم‌ کارت ‌های دائمی خود با ۴۲۱ اپراتور دنیا قرار‌داد ارائه‌ خدمات رومینگ دارد..

این اپراتور برای سیم‌ کارت ‌های اعتباری با ۱۳۹ اپراتور دنیا قرار‌داد ارائه خدمات رومینگ دارد و در حوزه سیم ‌کارت ‌های دیتا با ۳۱۷ اپراتور خارجی قرارداد ارائه خدمات رومینگ را به امضا رسانده است.

آمارها نشان می دهد که اپراتور سوم نیز موفق به عقد قرار‌داد رومینگ با ۵۰ کشور در حوزه سیم ‌کارت ‌های دائمی و ۵۳ کشور در حوزه سیم ‌کارت‌ های اعتباری شده است. از لجاظ تعداد اپراتور نیز اپراتور سوم با ۶۸ اپراتور دنیا برای ارائه‌ خدمات رومینگ به سیم‌ کارت‌ های دائمی خود قرار‌داد بسته و تعداد این اپراتورها در عرصه سیم‌ کارت‌ های اعتباری به ۷۴ اپراتور می باشد.

ارسال نظر