چند درصد تماس های موبایلی موفق بوده اند

در خردادماه سال جاری، آمار آخرین ارقام میزان موفقیت اپراتورهای تلفن همراه در حوزه موفقیت تماس موبایلی اعلام شد.

چند درصد تماس های موبایلی موفق بوده اند

به گزارش کلیک، این آمارها نشان می دهد میزان موفقیت اپراتور اول در برقراری مکالمات - ASR ۴۸.۴۳ درصد بوده است.
میزان موفقیت‌ مکالمه در شبکه اپراتور اول ۹۸.۷۶ درصد اعلام شده و طبق آمار میزان کارایی مدارات اتصال متقابل آن معادل ۹۸.۵ درصد است.
بر اساس این آمارها اپراتور دوم ارتباطی کشور در حوزه موفقیت مکالمات ۴۷.۵۳ درصد موفقیت داشته است. از سوی دیگر متوسط میزان برقراری موفقیت ‌آمیز مکالمه در شبکه اپراتور دوم ۹۸.۴۸ درصد بوده و میزان کارایی مدارات اتصال متقابل به ۹۹.۸۵ درصد رسیده است.
در شبکه (CSSR) اپراتور سوم موفقیتی معادل ۹۹.۹۱ درصد کسب کرده، آمارها نشان می دهد درصد مکالمات قطع شده اپراتور سوم در شبکه سیار معادل ۰.۴۸ درصد بوده است.

ارسال نظر