۲۰۱۴ MU69، هدف جدید فضاپیمای New Horizon

رسانه کلیک – ناسا هدف جدید فضاپیمای New Horizons را با استفاده از اطلاعات تلسکوپ‌های زمینی در آرژانتین، تعیین کرد. هدف تعیین‌شده که با نام ۲۰۱۴ MU69 در کمربند کوئیپر، در فاصله ۵٫۶ میلیارد کیلومتری زمین قرار دارد، با گذر از جلوی ستاره‌ای بی‌نام در فاصله بسیار دور توسط ۲۴ تلسکوپ در آرژانتین، رویت شد که یکی از مهم‌ترین رصدهای اخیر به شمار می‌رود. مطالعات آینده درباره اندازه، شکل، مدار و محیط پیرامون ۲۰۱۴ MU69 خواهد بود که تلسکوپ‌های قوی هابل نیز تا به امروز نتوانسته‌اند این پارامترها را به‌طور دقیق تعیین کنند.

۲۰۱۴ MU69، هدف جدید فضاپیمای New Horizon

هدف تعیین‌شده که با نام ۲۰۱۴ MU69 در کمربند کوئیپر، در فاصله ۵٫۶ میلیارد کیلومتری زمین قرار دارد، با گذر از جلوی ستاره‌ای بی‌نام در فاصله بسیار دور توسط ۲۴ تلسکوپ در آرژانتین، رویت شد که یکی از مهم‌ترین رصدهای اخیر به شمار می‌رود. مطالعات آینده درباره اندازه، شکل، مدار و محیط پیرامون ۲۰۱۴ MU69 خواهد بود که تلسکوپ‌های قوی هابل نیز تا به امروز نتوانسته‌اند این پارامترها را به‌طور دقیق تعیین کنند.

در این رصد، ۵ تلسکوپ از ۲۴ تلسکوپ گرفتگی ستاره توسط ۲۰۱۴ MU69 را گزارش کردند که منجر به تخمین اولیه اندازه و شکل این جسم شد؛ بنابراین از اطلاعات به‌دست‌آمده می‌توان در آماده‌سازی فضاپیمای New Horizons در گذر از کنار کمربند کوئیپر استفاده کرد.

ارسال نظر