مدیرکل طرح و توسعه شبکه زیرساخت منصوب شد

به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ با حکم صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، اصغر شمس جی به عنوان مدیرکل طرح و توسعه شبکه این شرکت منصوب شد.

مدیرکل طرح و توسعه شبکه زیرساخت منصوب شد

به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ با حکم صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، اصغر شمس جی به عنوان مدیرکل طرح و توسعه شبکه این شرکت منصوب شد.

اصغر شمس جی دارای مدرک مهندسی الکترونیک است و همکاری خود را با مجموعه مخابراتی کشور از سال ۷۲ به عنوان کارشناس بالانس مراکز و شبکه آغاز کرد.

ریاست اداره مهندسی سوئیچ های شبکه، معاونت اداره کل طرح و مهندسی، مدیرکل دفتر مدیریت پروژه و بودجه و مدیرکل نظارت و آزمایش و تحویل شرکت ارتباطات زیرساخت از جمله مسئولیت های وی در این شرکت بوده است.

ارسال نظر