مجلس برای جلوگیری از قطعی اینترنت طرح دو فوریتی ارایه داد

رسانه کلیک - جمعی از نمایندگان مجلس طرح دو فوریت «الزام دسترسی به خدمات اینترنت» برای جلوگیری از قطعی اینترنت در شرایط اضطرار بدون مجوز مجلس را تقدیم هیات رئیسه کردند.

مجلس برای جلوگیری از قطعی اینترنت طرح دو فوریتی ارایه داد

حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون مخابرات مجلس روز گذشته (۱۸ آذرماه) در صفحه توییتری خود خبر از تهیه طرحی دوفوریتی داد که در صورت تصویب، اعمال هرگونه قطعی یا محدودیت اینترنت بدون مجوز مجلس ممنوع باشد. طرح «الزام دسترسی به خدمات اینترنت» در صحن علنی ۱۹ آذرماه مجلس با جمع‌آوری امضاء نمایندگان برای طی شدن مراحل قانون با قید دو فوریت تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.

این طرح یک ماده و دو تبصره دارد. براساس ماده واحده این طرح اعمال هرگونه قطع یا محدودیت استفاده از خدمات مبتنی بر بستر اینترنت (اعم از داخلی و بین‌المللی) تحت هر عنوان، بدون مجوز مجلس شورای اسلامی ممنوع است و مقررات این حکم عطف ماسبق می‌شود.

مجلس قطعی اینترنت طرح دو فوریتی

در تبصره یک به دولت اجازه داده شده تا در شرایط اضطرار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، پس از اطلاع‌رسانی عمومی مدت زمان محدودیت دسترسی به برخی از خدمات مبتنی بر بستر اینترنت (اعم از داخلی و بین‌المللی)، محدودیت را اعمال کند.

اما در تبصره ۲ برخی از دستگاه‌ها، شرکت‌‌ها و موسسات استثنا قرار گرفتند و در شرایط اضطرار شامل محدودیت اینترنت نمی‌شوند. در این تبصره آمده است: «محدودیت دسترسی به خدمات مبتنی بر بستر اینترنت (اعم از داخلی و بین‌المللی) برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، شرکت‌ها و موسسات خصوصی حتی در شرایط اضطرار اعمال نخواهد شد.»

ارسال نظر