آیا صدا می‌تواند کلید آینده تکنولوژی امنیتی باشد؟

منبع: memeburn

آیا صدا می‌تواند کلید آینده تکنولوژی امنیتی باشد؟
ارسال نظر