نشانه های تکامل که هنوز در بدن ما پیدا است

این که بدن انسان چطور در سیر انتخاب طبیعی تکامل پیدا کرده هنوز هم پیدا است. در این رابطه می توان به چند ناحیه از بدن اشاره کرد که بازمانده گذشته ما هستند. قسمت هایی که نه به دلیل نیاز ما بلکه به دلیل نیاز نیاکان ما هنوز در بدن وجود دارند.

نشانه های تکامل که هنوز در بدن ما پیدا است
ارسال نظر