ساخت ربات جهنده با الهام از بدن عنکبوت دست آموز!

رسانه کلیک - تیمی از محققان دانشگاه منچستر به یک عنکبوت یاد دادند که چگونه تا 6 برابر طول خود بپرد. آنان از ساز و کار طبیعی پرش های این عنکبوت برای ساخت رباتی جهنده استفاده کردند.

ساخت ربات جهنده با الهام از بدن عنکبوت دست آموز!

این تیم تحقیقاتی موفق شد به یک عنکبوت با نام کیم (Kim) پرش ها بلند را آموزش دهد. این جاندار می تواند تا 6 برابر طول بدن خود بپرد. این موجود با هدف توسعه ربات های پرشی با ابعاد میکرو پرورش یافته است.

تیمی از محققان در دانشگاه منچستر به وسیله چندین دوربین موفق به ثبت پرش این عنکبوت 15 میلی متری شده اند. این دوربین ها علاوه بر نمایش میزان پرش، نحوه پرش و اندام های درگیر را نیز به نمایش می گذارد.

بر اساس اندازه گیری های صورت گرفته کیم موفق به پرش تا 6 برابر طول خود شده و این رقم برای انسان حداکثر تا 1.5 برابر طولش است.

دانشمندان پس از بررسی ها به این موضوع پی بردند که این جانوران بی مهره به وسیله فشار هیدرولیکی می توانند پرش ها بلندی انجام دهند. با توجه به این تحقیق می توان گفت که این جانداران می توانند به راحتی به محل های مختلف پریده و باعث ترس افراد شوند.

علاوه بر بررسی حرکت های این عنکبوت محققان توانستند یک ربات را برای مبارزه با این جانور توسعه دهند. در نهایت دانشمندان در این بخش شکست خوردند و نتوانستند به وسیله کنترلرهای الکترونیکی ، طبیعت را شکست دهند.

ارسال نظر