گزارش فصل زمستان ملک‌رادار؛ سهم 67 درصدی دیوار از آگهی‌های مسکن

رسانه کلیک -ملک رادار تحلیل فصلی خود از وضعیت بازار مسکن را در حالی منتشر کرده که سهم دیوار از میان آگهی ها 67درصد بوده و شیپور با 23 درصد دنباله روی دیوار است.

گزارش فصل زمستان ملک‌رادار؛ سهم 67 درصدی دیوار از آگهی‌های مسکن

«ملک رادار» موتور جست وجوی آگهی های خرید، فروش، رهن و اجاره در بخش مسکونی (آپارتمان، خانه، ویلا، زمین، کلنگی و مســـتغلات) و اداری-تجـــاری (اداری، مغـــازه، تجاری، انبار، زمین زراعی و باغ) اســـت که آگهی های ملکی را از سـایــــت ها و روزنامه های مختلف جمع آوری کرده و در اختیار عموم مردم قرار می دهد.

آنچه در ادامه می آید، تحلیل آگهی های ملکی در فصل زمســـتان ســـال ١٣٩٨ است که سومین گزارش از این دست به شمار می رود. پیش از این گزارش فصل های تابستان و پاییز منتشر شده و ملک رادار تصمیم دارد در پایان هر فصل، گزارش مربوط به آن دوره را منتشر کند تا تحلیلگران بازار املاک بتوانند داده های بیشتری برای بررسی این بازار در اختیار داشته باشند. این گزارش که داده های آن با اســـتفاده از میلیون ها رکورد ثبت شـــده در طول ٣ ماه به دســـت آمده اند، به صورت رایگان منتشر می شود و هدف ملک رادار از انتشار آن، نه کسب درآمد یا تبلیغ برای یک مرکز خاص که کمک به تحلیل بازار مسکن است.

در فصل زمستان، سایت دیوار همچنان به روند افزایشی خود از بـازار آگهی هـای آنلایـن مسـکن ادامـه داده و بیـش از ٦٧ درصد این بازار را در اختیار داشته است. در مقابل، سـایت شـیپور نیز همچنان روند کاهشـی داشـته و از سهم ٢٨ درصدی در تابستان به ٢٣ درصد رسیده است. در این میان افزایش سهم روزنامه همشهری ً که حدودا دو برابر شـده، چشـمگیر اسـت هرچند در کل این روزنامه سـهم مهمی در اختیار ندارد.

آگهی های ســـایت ها، روزنامه ها و پلتفرم های مختلف که در ملک رادار نمایش داده می شوند، به صورت یکسان از سوی کاربران مورد استفاده قرار نمی گیرند. ممکن اســـت پلتفرمی تعداد آگهی زیادی نداشـــته باشـــد؛ اما با اقبال بیشتر شـــهروندان روبرو باشـــد. این موضـــوع را می توان به کیفیـــت آگهی ها مرتبط دانســـت. به این معنی که شهروندان براساس اطلاعاتی که در آگهی درج شده است، احساس می کنند که به نظرشان نزدیک است یا نه. کیفیت آگهی ها را می توان از تقســـیم تعداد آگهی ها بر کلیک آنها به دســـت آورد. عدد به دســـت آمده، نشـــان می دهد در مجموع چند درصد آگهی های یک سایت، بازدید داشته اند. براین اساس، اطلاعات نمودار روبه رو به دست می آید. همانطور که دیده می شود، سایت آلونک بالاترین رتبه را در اختیار دارد و دیوار در مقام دوم است. این در حالی است که سایت دیوار از نظر تعداد آگهی های نمایش داده شده در ملک رادار با اختلاف زیادی در صدر قرار دارد. کمترین میزان نیز از آن روزنامه خرسان است. به طور متوسط کیفیت آگهی های منتشر شده در زمستان ٠٫٢٣ است.

مقایسـه تعداد آگهی ها در فصول تابسـتان، پاییز و زمسـتان در اسـتان های تهران و البرز و منطقه خراسـان به صورت کلی نشان از روند کاهشی آگهی ها دارد. در این میان استان های تهـران و البـرز بـا کاهـش مداوم تعداد آگهی هـا روبرو بوده اند کـه ایـن رونـد در تهران شـدت بیشـتری داشـته و میان آگهی هـای تابسـتان زمسـتان، فاصلـه ای بیـش از ٥٠٠ هـزار آگهـی وجود دارد؛ اما در منطقه خراسـان پس از یک دوره کاهش در پاییز، در زمسـتان سـال گذشـته ً مجددا شـاهد افزایش تعداد آگهی ها بودیم، هرچند این تعداد همچنان کمتر از تابسـتان است. در مجموع تعداد آگهی ها از تابستان تا زمستان اندکی بیش از ٦١٢ هـزار مـورد کاهـش داشـته اسـت. و سـهم عمـده ایـن کاهش مربوط به آگهی های مسکونی تهران است.

همان گونـه کـه انتظـار مـی رود، نیمـه دوم سـال و مخصوصـا فصـل زمسـتان، آگهی هـای رهـن و اجـاره بـا کاهـش روبـرو هستند. ایـن کاهـش در مجمـوع بیـش از ٦٧٤ هـزار مـورد بـوده اسـت. هرچنـد توزیـع یکسـانی در تمامـی مناطـق و اسـتان ها نـدارد و تهـران بـه تنهایـی بیـش از ٥٥٤ هزار مورد کاهش آگهی رهن و اجاره داشته است.

ارسال نظر