مروری بر گزارش بهار 99 ملک‌رادار ؛ افزایش سهم دیوار و شیپور از آگهی‌های مسکن

رسانه کلیک - گزارش فصل بهار سال ۹۹ ملک‌رادار منتشر شد. براساس این گزارش در سه ماهه اول امسال ۲.۶۸۳.۶۸۵ آگهی آنلاین در بازار املاک ثبت شده است که ۲.۳۸۵.۳۱۷ آگهی مربوط به املاک مسکونی و ۲۹۸.۳۶۸ آگهی مربوط به املاک تجاری و اداری بوده است.

مروری بر گزارش بهار 99 ملک‌رادار ؛ افزایش سهم دیوار و شیپور از آگهی‌های مسکن

از تعداد آگهی‌های آنلاین ثبت شده در بهار ۹۹ رهن و اجاره ۸۲۵.۶۴۹ و فروش ۱.۸۳۱.۰۳۶ آگهی را به خود اختصاص داده است.

داده‌کاوی‌های موتور جسجوی املاک ایران کاهش درج آگهی مسکن در تهران و افزایش درج آگهی مسکن در خراسان و البرز را در سال بهار ۹۹ نشان می‌دهد. همچنین براساس این گزارش روند رو به رشد مهاجرت به حاشیه شهر‌های بزرگ که از سال گذشته آغاز شده همچنان ادامه دارد.

آنطور که در گزارش ملک‌رادار آمده، تعـداد آگهی هـای ملکـی در مناطـق بررسـی شـده در بهـار امسـال نسـبت به زمسـتان ۹۸ در مجموع حدود ۴٠ هزار مورد کمتر شده است. همچنین در بهار ۹۹ در مقایسه با زمستان ۹۸ آگهی‌های رهن و اجاره ۵ درصد بیشتر شده. این در حالی است که در همین بازه زمانی نسبت به زمستان ۹۸ تعداد آگهی‌های فروش املاک از ۱.۹۱۰.۴۲۶ به ۱.۸۳۱.۰۳۶ کاهش پیدا کرده است. کاهش آگهی‌های فروش در تهران در بهار ۹۹ نسبت به زمستان ۹۸ برابر با ۲۰۰ هزار آگهی بوده است.

عملکرد پلتفرم‌های آگهی آنلاین در بهار ۹۹

پس از یک دوره که تعداد سایت های انتشاردهنده آگهی‌های ملکی با افزایش روبرو شده بود، شاهد کاهش تعداد سایت ها هستیم و بدین ترتیب سایت های قدرتمندتر، سهم بیشتری از این بازار به خود اختصاص می دهند. در فصل بهار هم سایت دیوار سهم خود را در بازار آگهی‌هـای ملکـی افزایـش داد و بـا ٧ درصـد افزایـش نسـبت به فصل قبل، ٧۴ درصد بازار آگهی ها را در اختیار دارد. شیپور نیز با ١ درصد افزایش، ٢۴ درصد بازار آگهی ها را در اختیار دارد.

اکثـر این افزایش به خاطر کاهش سهم بازار آی هوم و همشهری و حذف آلونک از بازار بوده کـه دیوار افزایش سهم بیشتری را تجربه کرده است.

گزارش فصل بهار سال ۹۹ ملک‌رادار

کیفیت آگهی‌ها را می‌توان از تقسـیم تعداد آگهی‌ها بر کلیک آن‌ها به دسـت آورد. عدد به دسـت آمده، نشـان می‌دهد در مجموع چند درصد آگهی‌های یک سایت، بازدید داشته‌اند. بر این اساس، اطلاعات نمودار صفحه بعد به دست می‌آید.

به گزارش وبنا، در فصل بهار آگهی‌هایی که از روزنامه همشـهری در ملک‌رادار نمایش داده شـده‌اند، کلیک بسـیار زیادی داشـته اند. این در حالی است که روزنامه همشهری سهم بسیار کمی از آگهی های ملکی را در اختیار دارد. در مقایسه با فصل زمستان می تـوان گفـت تمامـی پلتفرم هـای انتشـاردهنده آگهـی، کلیـک بیشـتری دریافـت کرده اند و بدین ترتیـب در کل، کیفیت آگهی هـا بیشـتر شـده اسـت. ایـن نکتـه را نیـز بایـد اشـاره کنیـم کـه سـایت آلونـک کـه در زمسـتان سـال قبـل بیشـترین میانگین کلیک را داشت پس از ادغام با شیپور دیگر در این فهرست دیده نمی شود. میانگین کلیک آگهی ها در فصل زمستان سال گذشته ٠٫٢٣ بود که اکنون به ٠٫٢٨ رسیده است.

پلتفرم های مختلف انتشار آگهی های ملکی در هر منطقه، سهم یکسانی ندارند و برخی از آنها تنها در یک استان فعالیت میکنند. برای آنکه بدانیم عملکرد هر پلتفرم در مناطق مختلف چگونه بوده است، درصد آگهی های ملکی منتشر شده در هر فصل را بررسی کرده ایم. همان طور که دیده می شود، در استان البرز تنها دیوار، شیپور و آی هوم فعال هستند و در منطقه خراسان، روزنامه خراسان به این جمع اضافه می شود و تنها در استان تهران است که پلتفرم های متعددی فعال هستند. با این همه، در اسـتان های مختلف سـهم دیوار بسـیار بیشـتر اسـت و در ٣ فصل متوالی روند افزایشـی داشـته. رتبه بعدی سـهم بازار در استان ها در اختیار شیپور است که در سه فصل متوالی روند آن کاهشی بوده است.

ارسال نظر