رکورد کم تر از پنج ثانیه برای حل مکعب روبیک توسط یک پسر بچه چهارده ساله!

لوکاس اتر (Lucas Etter), نوجوان 14 ساله توانست مکعب روبیک را فقط در کمتر از 5 ثانیه حل کند. او زمان رسمی خود را در مسابقات قهرمانی مکعب روبیک در جهان در روز شنبه 21 نوامبر (November) در کلارکسویل (Clarksville) ثبت کرد. این کار در مدت 4.90 ثانیه صورت گرفت.

به گزارش کلیک، کیتون الیس (Keaton Ellis) پیش از لوکاس اثر توانسته بود رکورد 5.09 را ثبت کند و این رکورد به سرعت توسط لوکاس اثر شکسته شد.

طبق قوانین مسابقه, برای حل مکعب روبیک این مسابقات قهرمانی در یک محیط رسمی صورت می گیرد و نظم مکعب به صورت تصادفی توسط یک کامپیوتر به هم می ریزد. پیش از به هم ریخته شدن مکعب 15 ثانیه برای بررسی در اختیار شما قرار داده می شود.بدون دیدگاه