لغو مکالمه نامحدود درون شبکه ای؛ اقدامی فراقانونی!

طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای، از اواخر تابستان 94 در کشور اجرایی شده بود. اما این طرح پس از مدتی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضد رقابتی تشخیص داده شد. بعد از این ماجرا، دستور لغو آن برای تمامی اپراتورهای همراه صادر شد.

به گزارش کلیک، این در حالی است که این دستور فراتر از وظایف اساسنامه ای این سازمان است. طبق ماده (6) و بند «د» ماده (18) قانون سیاست های اصل 44، شورای رقابت مسئول تشخیص فعالیت ضد رقابتی است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرا کننده مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

این دستور لغو در شرایطی صورت گرفته که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه ای برای لغو طرح مکالمه نامحدود اپراتورها صادر نکرده بود. این موضوع نشان دهنده عمل مغایر قانون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است در حالی که طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای حکم بازی دو سر برد را برای اپراتور، مشترک و دولت دارد.بدون دیدگاه