میزان موفقیت طرح ترابردپذیری در اپراتورها

طرح ترابرد پذیری که چندی پیش اجرایی شد مشکلاتی را نیز به همراه داشت. مدیرعامل اپراتور دوم از موفقیت ۱۹ درصدی ترابرد به این اپراتور خبر داد.

به گزارش کلیک، علیرضا قلمبر دزفولی، مدیرعامل اپراتور دوم درباره‌ آمارهای موجود در خصوص طرح ترابردپذیری گفت: براساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز MNP تقاضای ورود به شبکه اپراتور دوم نسبت به تقاضای خروج از این شبکه شش برابر است.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور از موفقیت ۱۹ درصدی مشترکان اپراتورهای دیگر برای مهاجرت به شبکه این اپراتور و موفقیت ۷۲ درصدی مشترکان اپراتور دوم برای مهاجرت به اپراتورهای دیگر خبر داد.بدون دیدگاه