روشی جدید برای رصد تولد ستارگان

محققین برای بررسی شرایط تولد ستارگان از روش جدیدی استفاده می کنند، به این نحو که امواج صوتی ناشی از ستاره لرزه ها را مورد مطالعه قرار می دهند.

به گزارش کلیک، محققین امواج صوتی داخلی ایجاد شده توسط ستاره لرزه ها را برای تعیین جهت چرخش آن‌ها بررسی کردند. این ستاره لرزه ها که باعث می‌شوند ستاره مانند یک زنگ بلرزد، بینش جدیدی نسبت به شرایط جهان هنگام تشکیل ستارگان درمیلیاردها سال پیش می‌دهند.

دنیس استلو یکی از محققین از دانشگاه نیو ساوث ولز استرالیا می گوید: «درست مانند یک زلزله شناس که از زمین لرزه  برای درک بخش های داخلی زمین استفاده می‌کند، ما نیز از ستاره لرزه برای درک داخل ستارگان استفاده می‌کنیم. مطالعه‌ی جدید ما اولین شواهدی را ارائه می‌کند که این رویکرد یک راه قدرتمند برای کسب بینش نسبت به روند رویدادهای میلیاردها سال پیش، نزدیک به آغاز جهان است.»

این مطالعه به بررسی ۴۸ غول سرخ در دو خوشه ستاره ای در راه شیری پرداخته است که دو میلیارد سال پیش تشکیل شده اند. پرورشگاه ستارگان ـ جایی که ابرهای گازی و غبار برای تشکیل خوشه های ستاره ای از هم می‌پاشند ـ واقعا به دلیل وجود میزان بالای غبار و گاز مطالعه آن‌ها سخت است.

در عوض برای تحقیق در مورد منها ستارگان، ستاره شناسان مجبور بودند از روش دیگری استفاده کنند: گوش دادن به خوشه‌های ستاره ای باستانی.

استلو می گوید: «مزیت مطالعه خوشه های ستاره ای این است که دخالت گاز وجود ندارد، با این حال همچنان علایم امضای شرایط اولیه محل تولد آنها را حفظ می کند.»

این تیم با استفاده از رصدخانه فضای کپلر ناسا، چهار سال ستاره لرزه و نوسانات را بررسی کرده و تعیین کردند که جهت چرخش آنها قویا هم‌تراز با ۷۰ درصد ستارگان است.

استلو اظهار داشت: «نتایج غیرمنتظره بود. ما متوجه شدیم که چرخش بیشتر ستارگان با یکدیگر تنظیم شده است. پیش از این تصور می‌شد اغتشاشات عظیم می‌تواند انرژی چرخشی ابرهای محل تولد ستارگان را بر هم بزند و از این هم ترازی جلوگیری کند.»

 بدون دیدگاه