پروژه جدید گوگل احساس افراد را از حالت چشم‌هایشان تشخیص می‌دهد!

رسانه کلیک – گوگل در پروژه‌ای کوچک به تحلیل احساسات با مشاهده چشم پرداخته است. در این پروژه حالت چشم، جهت خیرگی، ابروها و همچنین چینه‌ای دور چشم، اطلاعات ورودی سیستم واقعیت مجازی هستند که گوگل طراحی کرده است.