مرور رده

علم و دانش

تغییرات اقلیمی موجب کاهش اکسیژن در اقیانوس ها می شود

رسانه کلیک - تغییرات اقلیمی موجب کاهش اکسیژن در اقیانوس ها شده است. کاهش سطح اکسیژن زندگی را برای ماهی های بزرگ سخت کرده و با بر هم زدن تعادل زندگی آبی، عواقب ناخوشایندی را به همراه خواهد داشت.