تیم سیحون

آقایان سینا هدایتی، حسین فروزان و مصطفی بایسته در قالب تیم “سیحون” در ماراتن هاکاتوریسم حضور به عمل آوردند.

این تیم چالش شماره دوم از مسابقه را به عنوان “پیشنهاد سفر براساس تقویم خورشیدی ( وضعیت آب و هوا، قیمت، فصل مناسب، مدت زمان سفر، مود و … )”بدون دیدگاه