تیم والکو

آقایان جواد وطن دوست، محمد براتی و احمد آذر نیا در قالب تیم “والکو” در ماراتن هاکاتوریسم حضور پیدا کرده اند.

این تیم چالش شماره دوم از مسابقه را به عنوان “چالش اجاره ( خانه، اتومبیل، وسایل سفر … )”بدون دیدگاه