تیم گیل گرد

آقایان مهدی مرتضوی، مقداد یعقوبی، علیرضا یعقوبی، محب طورچی و یاسین کاشفی در قالب تیم “گیل گرد” در ماراتن هاکاتوریسم حضور پیدا کرده اند.

این تیم چالش شماره سه از مسابقه را به عنوان “چالش معرفی و فروش محصولات محلی ( غذا، لباس، صنایع دستی، انواع سوغاتی‌ها … )”بدون دیدگاه