تیم Patch, Please

آقایان حسام حداد، علی پندار، محمد علی پور و حامد جوادین در قالب تیم “Patch, Please” در ماراتن هاکاتوریسم حضور پیدا کرده اند.

این تیم چالش شماره سوم از مسابقه را به عنوان “چالش معرفی و فروش محصولات محلی ( غذا، لباس، صنایع دستی، انواع سوغاتی‌ها … )”بدون دیدگاه