پایان Code Review تیم ها

Code Review تیم ها از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه صبح آغاز شده و کدهای تیم ها توسط مربیان و داوران مورد بررسی قرار گرفت، این بخش در ساعت ۲:۳۰ دقیقه به پایان رسیده است و قرار است داوری تیم ها راس ساعت ۵ بعد الظهر آغاز شود و در حضور مسئولین جوایز مربوط به تیم های برتر به آن ها اهدا می شود.بدون دیدگاه