کمتر از ۲۴ ساعت مانده به پایان تلاش تیم ها

کمتر از ۲۴ ساعت دیگر ماراتن چالش برانگیز و پرهیجان هاکاتوریسم به پایان می رسد و برندگان این ماراتن مشخص می شوند.

جایزه تیم های اول تا سوم به ترتیب ۱ تا ۳ میلیون تومان مشخص شده است و احتمالا جوایز دیگری از سوی حمایت کنندگان به این تیم ها تعلق خواهد گرفت.بدون دیدگاه