کد خبر:1317276
اشتراک گذاری
مرتب‌سازی نظرها براساس:

بازخرید مرخصی در سال ۱۴۰۰ به چه نحوی است؟

بازخرید مرخصی در سال ۱۴۰۰
محاسبه بازخرید مرخصی در سال ۱۴۰۰ برای کسانی که قرارداد کار آن‌ها تمام می‌شود یا بازنشسته می‌شوند چگونه است؟

بازخرید مرخصی کارگران طبق مقررات قانون کار همیشه بحث برانگیز بوده و سوالات مختلفی برای کارگران و کارفرمایان ایجاد می‌شود. نحوه برآورد تعداد روزهای مانده مرخصی که باید بازخرید شوند چگونه است؟ در قراردادهای کار موقت کمتر از یکسال ذخیره مرخصی چقدر است؟
 
اگر اتمام قرارداد کار به دلیل بازنشستگی باشد چند روز از مانده مرخصی باید بازخرید شود؟ در محاسبه مبلغ هر روز مانده مرخصی کدام یک از آیتم های حقوق و دستمزد و مزایا باید دخالت داده شوند؟ ... و سوالات بسیار دیگری که در این مقاله پاسخ داده می‌شود.

در صورتی که کارگر به هر دلیل نتواند از کل مرخصی استحقاقی خود در طول مدت قرارداد کار استفاده نماید، قانون کار بازخرید مرخصی را پیش بینی کرده است. علت پیش بینی و تعیین مرخصی به صورت اجباری و اختیاری برای کارگران دلایل مختلفی دارد که همگی در راستای حمایت از کارگران هستند.

ایجاد فرصت استراحت و افزایش سلامت جسمانی و روانی کارگر، رسیدگی به امور زندگی، مسافرت، شرکت در مراسم مختلف اجتماعی و دینی، سپری کردن دوره بیماری از مهم‌ترین آن‌ها هستند.

در ماده ۶۴ قانون کار مرخصی استحقاقی برای هر سال ۲۶ روز کاری پیش بینی شده است. طبق ماده ۶۶ قانون کار کارگر نمی تواند بیش از ۹ روز از مرخصی استحقاقی سالانه خود را ذخیره نماید.

اهمیت استفاده از مرخصی در این ماده مشخص است. ذخیره کردن ۹ روز مرخصی در قراردادهای کار با مدت بیشتر از یک سال صادق است. در قراردادهای کار یک سال و کمتر از یک سال چنانچه در سال دوم نیز تمدید شود ذخیره ۹ روز موضوعیت ندارد بلکه باید بازخرید مرخصی در پایان هر قرارداد کار بر مبنای ۲۶ روز انجام پذیرد.

بازخرید مرخصی یعنی چه؟

تعریف بازخرید مرخصی به این صورت است که چنانچه کارگری از تمام مرخصی استحقاقی خود استفاده نکند مبلغ مربوط به باقی مانده مرخصی وی باید از طرف کارفرما پرداخت شود.

بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰

بازخرید مرخصی ۱۴۰۰ برای کارگرانی باید انجام گیرد که قرارداد کار آنان در سال ۱۴۰۰ به پایان می رسد و یا در سال ۱۴۰۰ بازنشسته می‌شوند.

انواع قرارداد کار از نظر بازخرید مانده مرخصی 1400

بازخرید مانده مرخصی 1400 انواع قرارداد کار

بازخرید مرخصی ۱۴۰۰ کارگران با قرارداد کار موقت یک سال و کمتر از یک سال

همانگونه که اشاره شد در قراردادهای کار یک سال و یا بیشتر از یک سال بازخرید مرخصی باید با ۲۶ روز کاری محاسبه شود. چنانچه قرارداد کار کمتر از یک سال باشد ۲۶ روز مرخصی به نسبت مدت مرخصی محاسبه می‌شود.

مثال: چنانچه مدت قرارداد کار کارگری ۶ ماه باشد مرخصی استحقاقی این قرارداد کار ۱۳ روز خواهد بود. در پایان این قرارداد کار اگر کارگر ۵ روز از مرخصی استحقاقی خود را استفاده کرده باشد ۸ روز از مرخصی وی باقی می‌ماند. بنابراین باید ۸ روز از مرخصی این کارگر بازخرید شود.

مثال: اگر طول مدت قرارداد کار یک سال باشد و کارگر در طول سال ۱۰ روز از مرخصی استحقاقی استفاده کرده باشد در اتمام قرارداد کار باید ۱۶ روز از باقیمانده مرخصی وی بازخرید شود.

در قراردادهای کار بیش از یک سال

متن ماده ۶۶ قانون کار به صورت زیر است:

کارگر نمی تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه ی خود را ذخیره کند.

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

پس چنانچه یک سال کاری کارگر به اتمام برسد و وارد سال دوم کاری شود و در هنگام ورود به سال دوم بیشتر از ۹ روز از مرخصی‌های سال گذشته وی باقی مانده باشد در این صورت ۹ روز ذخیره و بقیه سوخت می‌شوند.

برای روشن شدن موضوع فرض می‌کنیم کارگری قرارداد کار ۳ ساله دارد. او تا اتمام سال اول کار ۱۰ (ده) روز به مرخصی استحقاقی رفته است. بنابراین ۱۶ روز از مرخصی های استحقاقی او مانده است. در شروع سال دوم کار ۹ روز از این مرخصی ها ذخیره و ۷ روز نیز سوخت می‌شوند. مرخصی های ذخیره شده با مرخصی سال بعد جمع نمی‌شوند بلکه به صورت مستقل ذخیره می‌شوند و در سال های بعد نیز قابل استفاده هستند.

مرخصی سال آخر قرارداد کار

حال اگر کارگری که قراردادکار سه ساله داشته باشد که در آخر سال ۱۴۰۰به اتمام می رسد و در سال اول کار ۱۰ روز و در سال دوم ۱۹ روز و در سال سوم ۸ روز از مرخصی استحقاقی استفاده کرده باشد بازخرید مانده مرخصی سال ۱۴۰۰ وی به صورت زیر خواهد بود.

مرخصی های این کارگر از سال اول کار ۹ روز و از سال دوم کار ۷ روز ذخیره شده است. در سال آخر چون گذر به سال بعد وجود ندارد بنابراین تمام مرخصی های مانده از ۲۶ روز باید بازخرید شوند. پس ۱۸ روز مرخصی های او در سال آخر مانده است.

برای تسویه حساب قرارداد کار این کارگر در پایان سال سوم که آخر سال ۱۴۰۰ فرض کرده بودیم باید جمع ذخیره مرخصی دو سال اول کار و مانده مرخصی سال آخر (۳۴=۱۸ ۷ ۹) بازخرید شوند.

در موقع بازنشستگی

بازنشستگی طبق ماده ۲۱ قانون کار یکی از حالت های اتمام قرارداد کار است. نحوه محاسبه بازخرید مانده مرخصی در این حالت به نوع قرارداد کار کارگر دارد.

چنانچه کارگر با قراردادهای کار یک سال و کمتر از یک سال بازنشسته شود بازخرید مرخصی های او طبق حالتی که توضیح داده شد محاسبه می شود.

چنانچه کارگر دارای قرارداد کار دائم و یا قرارداد کار بیش از یکسال باشد نحوه ی محاسبه بازخرید مرخصی ۱۴۰۰ وی با روشی که در قسمت قبل برای قراردادهای بیش از یک سال توضیح داده شد خواهد بود.

محاسبه مبلغ بازخرید مرخصی

پس از مشخص شدن تعداد روزهای مانده و ذخیره مرخصی کارگر، باید مبلغی که باید برای هر روز از مرخصی ها باید پرداخت شود مشخص و سپس به تعداد روزهای مانده مرخصی ضرب شود.

مبنای محاسبه بازخرید مرخصی کارگران آخرین حق السعی کارگران است. طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۹۶۳-۱۹۶۴ دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ در این مبلغ باید کلیه حقوق و مزایا و پرداختی هایی که در دوران اشتغال دریافت می کرد اعم از اینکه این مبالغ مستلزم حضور کارگر در کارگاه باشد یا نه مانند ایاب ذهاب و غذا را شامل می شود.

مبنای محاسبه وجه مرخصی برخلاف پایان کار (سنوات) که فقط حقوق را شامل می شود به کل مبلغ حق السعی و سایر دریافتی های کارگر توسعه داده شده است.

عدم پرداخت وجه مرخصی در پایان قراردادهای کار موقت

در قسمت قبل اشاره شد که مبنای بازخرید سال ۱۴۰۰ کارگران و سایر سال ها آخرین حق السعی است. بنابراین چنانچه کارفرمایی در پایان قراردادهای کار موقت مرخصی های ذخیره و مانده کارگران را تسویه نکند می بایست طبق حق السعی زمان پرداخت محاسبه کند .

محاسبه بازخرید مرخصی ۱۴۰۰

مثال محاسبه بازخرید مرخصی سال 1400

فرض کنیم کارگری در پایان قرارداد کار اعم از دائم، بیش از یک سال یا کمتر از آن ۲۰ روز مرخصی مانده داشته باشد. ریز آخرین حقوق و دستمزد و مزایای این کارگر به شرح زیر است. محاسبه کل مبلغ بازخرید مرخصی به صورت زیر خواهد بود.

مرخصی مانده = ۲۰ روز

عنوان مبلغعنوانمبلغ
مزد ثابت۹۳۱۸۳۲هزینه غذا۳.۰۰۰.۰۰۰
حقوق ماهانه۲۷.۹۵۴.۹۶۰کمک هزینه مسکن۴.۵۰۰.۰۰۰
کمک هزینه عائله مندی ۲ فرزند۵.۳۱۰.۹۹۰کمک هزینه اقلام مصرفی(بن)۶.۰۰۰.۰۰۰
ایاب و ذهاب ماهانه۴.۰۰۰.۰۰۰جمع کل  ۵۰.۷۶۵.۹۵۰  ریال    

 

جدول حقوق و دستمزد و مزایا

از تقسیم حق السعی ماهانه به تعداد روزهای ماه حق السعی روزانه به صورت زیر به دست می آید:

۱.۶۹۲.۱۹۸ = ۳۰ / ۵۰.۷۶۵.۹۵۰

با ضرب حق السعی روزانه در تعداد روز مرخصی مانده کل مبلغ بازخرید مرخصی این کارگر در سال ۱۴۰۰ به صورت زیر به دست می آید:

۳۳.۸۴۳.۹۶۰ = ۲۰ * ۱.۶۹۲.۱۹۸

بنابراین کارفرما باید موقع تصفیه حساب اتمام قرارداد این کارگر مبلغ ۳۳.۸۴۳.۹۶۰ ریال را از بابت بازخرید مانده مرخصی ها پرداخت نماید.

همچنین بخوانید: میزان حق بیمه سال ۱۴۰۰ + نحوه محاسبه

منبع: کارتابان

نظرها

  سر‌خط آخرین خبرها

  خبرهای بیشتر
  بررسی حضور خواننده ها در سریال های شبکه نمایش خانگی | وام گرفتن مخاطب از موسیقی؟

  حضور خواننده ها در سریال های شبکه نمایش خانگی این روزها به اتفاقی پرتکرار تبدیل...

  دانلود قسمت دوم سریال نیسان آبی
  دانلود قسمت دوم سریال نیسان آبی

  ماجراهای جالب جمشید و رضا، شوق دانلود قسمت دوم سریال نیسان آبی را میان بینندگان...

  قیمت معاینه فنی برای انواع خودرو چقدر است؟
  قیمت معاینه فنی برای انواع خودرو چقدر است؟

  با رعایت برخی قواعد ساده از جمله معاینه فنی وسایل نقلیه می‌توان نقش مهمی در حفاظت...

  ترافیک سنگین در تهران پس از تعطیلی پمپ بنزین‌ها
  ترافیک سنگین در تهران پس از تعطیلی پمپ بنزین‌ها

  شنیده‌ها حاکی از آن است که امروز ۴ آبان ۱۴۰۰ پس از چند ساعت تعطیلی پمپ بنزین‌ها،...

  ۴۳ پمپ بنزین در تهران مجددا شروع به کار کردند
  ۴۳ پمپ بنزین در تهران مجددا شروع به کار کردند

  شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تهران اعلام کرد اکنون ۴۳ جایگاه در استان تهران سوخت...

  دریافت بنزین آزاد هم امکانپذیر نیست
  دریافت بنزین آزاد هم امکانپذیر نیست | تعطیلی کامل پمپ بنزین‌ها!

  پس از اختلال و ایجاد مشکل فنی در سامانه سوخت کشور، اعلام شد دریافت بنزین با قیمت...

  حمله سایبری به پمپ بنزین ها
  حمله سایبری به پمپ بنزین های کشور | بنزین در شهر نایاب شد (به‌روزرسانی)

  شهروندانی که امروز برای دریافت سوخت به پمپ بنزین‌های کشور مراجعه کردند، با عدم...

  آموزش طراحی سایت حرفه ای
  آموزش طراحی سایت حرفه ای چه ویژگی ها و سرفصل هایی دارد؟

  آموزش طراحی سایت یکی از مراحل اولیه و مهم برای قدم گذاشتن در دنیای کسب و کار آنلاین...

  اسامی 60 نماینده مجلسی که زنگنه در وزارت نفت استخدام کرد
  اسامی 60 نماینده مجلسی که زنگنه در وزارت نفت استخدام کرد!

  به گفته نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، بیژن زنگنه وزیر نفت سابق در دولت های خاتمی و...

  کدام بازیگران مرد بیشترین جایزه اسکار را برده اند؟
  کدام بازیگران مرد بیشترین جایزه اسکار را برده اند؟

  هنرمندان هالیوود هر ساله تلاش می‌کنند با ارائه یک بازی جذاب و بی‌نقص، اسکار را از...