مرور برچسب

اجرام آسمانی

ناسا شهاب سنگ های 79 میلیون تنی را به کمک بمب هسته ای نابود می کند!

رسانه کلیک - بر اساس گزارش BuzzFeed، همکاری ناسا و اداره ملی امنیت هسته ای آمریکا (NNSA) می تواند منجر به تولید بمب هسته ای برای انهدام شهاب سنگ و جلوگیری از برخورد اجرام آسمانی با کره زمین شود.