مرور برچسب

ارتباطات از راه دور

چشم انداز ۱۰ سال آینده بازار ارتباطات از راه دور ایران

رسانه کلیک - در جدیدترین چشم اندازهای ارایه شده از بازار ارتباطات از راه دور ایران پیش بینی می شود تعداد مشترکان تلفن همراه تا سال ۲۰۲۹ به ۱۰۲.۷ میلیون نفر و تعداد مشترکان تلفن ثابت به ۳۳.۷ میلیون نفر برسد.