مرور برچسب

افراد سالمند

چت بات «امیلی» به سوال‌های مذهبی سالمندان پاسخ می‌دهد

رسانه کلیک - محققان اخیرا چت باتی طراحی کردند که به نیازهای افراد سالمند پاسخ می‌دهد. سالمندان با استفاده از این چت بات می‌توانند تمامی دل‌نگرانی‌های خود را در مورد مرگ با آن‌ در میان بگذارند.