مرور برچسب

اکوسیستم

منابع انرژی مورد نیاز برای بقای ساکنین فعلی زمین چقدر است؟

هر کشور یک ظرفیت زیستی دارد، که در واقع همان ظرفیت کشور برای تجدید منابع مورد نیاز خود از اکوسیستمش است. از طرفی اندازه گیری میزان مصرف انسان از منابع، تاثیرات زیست محیطی نامیده می شود. هرچه تاثیرات زیست محیطی یک کشور کوچکتر و ظرفیت زیستی…