2 مورد برای  اینترنت 4G  پیدا شد.

خداحافظی با اینترنت 3G در سال 2022
خداحافظی با اینترنت 3G در سال 2022 | کاربران دستگاه‌هایشان را ارتقا دهند

هشدار به کاربران موبایل‌های نسل سوم اینترنت بی سیم برای ارتقای...

سهم 3G و 4G از مصرف اینترنت
سهم 89 درصدی 3G و 4G از مصرف اینترنت کشور

استفاده کاربران از نسل سوم و چهارم اینترنت همراه در مقایسه با اینترنت ثابت...

1