مرور برچسب

بازی های ویدئویی

آیا بازی های خشونت آمیز ویدئویی منجر به خشونت های واقعی می شوند؟ (قسمت دوم)

با افزایش میزان جرم و جنایت های مرتکب شده در سرتاسر جهان، کارشناسان به این فکر افتاده اند تا بتوانند با روش هایی میزان تاثیر بازی های ودئویی خشونت آمیز را بر جوانان کاهش دهند.

آیا بازی های خشونت آمیز ویدئویی منجر به خشونت های واقعی می شوند؟ (قسمت اول)

آیا از بازی های رایانه ای خشونت آمیز استقبال می کنید؟ اگر جوابتان مثبت است، تا به حال به این فکر کرده اید که این بازی ها ممکن است چه تاثیرات نابودکننده ای بر روح و حتی جسم ما وارد کنند؟