2 مورد برای  تنظیم سند خودرو  پیدا شد.

اعتبار برگه سبز خودرو
اعتبار برگه سبز خودرو به عنوان سند مالکیت

طبق بخشنامه دادستان کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، برگ سبز...

تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد
دادستان کل کشور توضیح داد: آیا تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است؟

دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور گفت...

1