1 مورد برای  خرید ارز  پیدا شد.

سوءاستفاده از کارت ملی اشخاص برای خرید ارز
کانون صرافان اخطار داد: سوءاستفاده از کارت ملی اشخاص برای خرید ارز غیرقانونی است

کانون صرافان به صرافی‌های متخلف نسبت به سوءاستفاده از کارت ملی اشخاص برای...