مرور برچسب

دامنه اینتزنتی

ایران بزرگترین کشور منطقه از نظر ثبت دامنه‌های اینترنتی

آمارهای ارائه شده از سوی مرکز ثبت پسوندها و دامنه های اینترنتی پژوهشگاه دانشهای بنیادی نشان می دهند که تاکنون ۸۱۲ هزار و ۲۱۷ دامنه اینترنتی در کشور توسط کاربران ایرانی به ثبت رسیده و فعال است.