1 مورد برای  روستای هوشمند  پیدا شد.

سامانه هوشمندسازی روستاها
سامانه هوشمندسازی روستاها توسط محققان کشور طراحی شد

محققان در یک شرکت خلاق ایرانی موفق به طراحی سامانه‌ای برای هوشمندسازی...