1 مورد برای  سامانه مردم  پیدا شد.

راه اندازی سامانه مردم وزارت تعاون
به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ «سامانه مردم» با هدف دریافت طرح‌های شهروندان راه‌اندازی شد

با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه مردم ویژه دریافت طرح‌ها و...