مرور برچسب

سیاره آپوفیس

موشک های بالستیک خطر برخورد شهاب سنگ ها به زمین را از بین می برند

دانشمندان روسی روش جدیدی را برای استفاده از موشک های بالستیک قاره پیما ( ICBM ها) به منظور حفاظت از زمین در برابر تهدید های مختلف مانند سقوط شهاب سنگ ها و سیارک ها از فضا ابداع کردند.