مرور برچسب

فالکون ۹

بازپرتاب موشک تقویت کننده Falcon 9 برای حمل محموله‌های نظامی به فضا

رسانه کلیک - SpaceX در همکاری با نیروی فضایی آمریکا برای بازپرتاب موشک تقویت کننده Falcon 9 برای اولین بار در مأموریت پرتاب فضایی امنیت ملی، پنجمین ماهواره GPS III را در سال 2021 به مدار خواهد برد.