1 مورد برای  پایان نامه  پیدا شد.

الکترونیکی شدن مدارک دانشگاه های غیردولتی
با هدف جلوگیری از تقلب علمی و جعل مدرک؛ مدارک دانشگاه‌های غیردولتی هم الکترونیکی می‌شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اعلام کرد برای جلوگیری از تقلب علمی و جعل...