مرور برچسب

facial recognition

ساخت هوشمندترین نرم افزار شناسایی چهره

نرم افزارهای بسیاری وجود دارند که داری قابلیت تشخیص چهره هستند، اما همه این نرم افزارها هوشمند، و یا حداقل به اندازه Faception هوشمند نیستند. این نرم افزار در شناسایی افراد حتی در جمعیت های انبوه بسیار دقیق است.