مرور برچسب

sharif university of technology

گزارش اختصاصی کلیک از مسابقه حل مسایل شیمی به کمک کامپیوتر

از آن‌جا که در دست داشتن ابزارهای قدرتمند برای تحلیل مسائل مهندسی،‌ ضروری است، دانشگاه شریف بر آن شده تا بیست و سوم اردیبهشت ماه مسابقه حل مسایل شیمی را برای جلب توجه دانشجویان به این ابزارها و کاربردهای درست آن‌ها، ترتیب دهد.