-->

آزمایش پایداری بوئینگ ۷۳۷ روی باند خیس

شرکت بوئینگ فیلمی از عملکرد عالی هواپیما مسافربری ۷۳۷ MAX بر روی باند خیس و لغزنده منتشر کرده است.

به گزارش کلیک، این آزمایش، به سازندگان کمک می کند تا عملکرد هواپیما را در هنگام فرود و یا پرواز از باند های باران زده و خیس ارزیابی کنند. در این آزمایش علاوه بر پایداری هواپیما، از عدم ورود قطعات آب روی باند و قطعات ریز پراکنده شده در هوا به درون موتور های هواپیما اطمینان حاصل می شود. بوئینگ با ایجاد باند خیس به صورت مصنوعی این آزمایش را در چند حالت مختلف انجام می دهد. در این فیلم می توانید آزمایش های انجام شده توسط بوئینگ و هواپیمای ۷۳۷ MAX را مشاهده کنید.