-->

نقشه سه بعدی برای پهپاد ها

گروهی از مهندسان اپلیکیشن خاصی را تولید کرده اند که دارای نقشه ۳ بعدی است و با استفاده از آن می توان کنترل پهپاد ها را به ویژه در شهر هایی با ساختمان های بلند تسهیل کرد.